You are here
Home > Jum'ah Khutba > Ikhlaas Ki Ahmiyat By Shaikh Yasir Al Jabri Madani

Ikhlaas Ki Ahmiyat By Shaikh Yasir Al Jabri Madani

 

Jumu’ah Khutba
By: Shaikh Yaser Al-Jabri Madani
On the Topic: Ikhlaas Ki Ahmiyat
Delivered On 13th June 2014.
at: Masjid-e-IbadUrRahman, Dhankhota, Golconda Fort, Hyderabad, T.S

2 thoughts on “Ikhlaas Ki Ahmiyat By Shaikh Yasir Al Jabri Madani

Leave a Reply

Top